מכתב מבעל ברך משה זצ"ל, נגד מסדרי גיטין כפוין

ה"ה לייבוש לאנדעסמאן ודעימי'

1061.pdf
Adobe Acrobat document [322.5 KB]

בס"ד

 

יום ד' פרשת שמיני תשע"א לפ"ק

 

 

 

"הנואף"

 

 

 

 

משה הערש

 

 

 

פערבער

 

 

 

האט מזנה געווען מיט

 

 

 

"הנואפת"

 

 

 

 

אסתר חנה ווייס

 

(פראממער)

 

למשפחת לעווי

 

 

אשת קלמן יהושע ווייס (פראממער)

 

 

געוואלד        געוואלד        געוואלד        געוואלד

1074 2 doc2.pdf
Adobe Acrobat document [168.8 KB]

מכתב מאת הרה"ג ר' משה שטרנבוך שליט"א

ראב"ד העדה החרדית

שצריכין לבדוק בכל גרושה

אם לחצו או הטעו בעלה לגרשה

 

“Pinkas Besdin”                "פנקס בית דין"

 

 

blog             בלאג

 

 

פרשת ממזרים

בס"ד

 

יום ב' פרשת משפטים תשע"א לפ"ק

נולד

 

להנואף מנחם מענדל ביקסענשפאן

 ולהאשה צירל בלום, אשת מנחם מענדל בלום

 (בת ר' ישראל יחזקא-ל אלטר האכהייזער נ"י, מלאנדאן)

 

 

 

 

"ממזרת"

 

 

 

הנקראת בשם לאה

 

געוואלד    געוואלד    געוואלד    געוואלד

 

mmzris.pdf
Adobe Acrobat document [22.5 KB]

בס"ד

 

  

אנו מכריזין

 

 

 

בשם הרבנים הגאונים שליט"א

 

שהילד הנולד ביום י"ט שבט תשע"א לפ"ק

 

 

להנואף מנחם מענדל

 

 

   ביקסענשפאן

 

 

ולהאשה צירל בלום, אשת מנחם מענדל בלום

 

(בת ר' ישראל יחזקא-ל אלטר האכהייזער נ"י, מלאנדאן)

הנקראת בשם לאה

 

 

 

"ממזרת"

 

 

היא

 

[כאשר מבורר הדק היטב בבירור ההלכה ובהשיעורים הנשמעים בקול בי"ד,

אשר אפשר לשמוע או לקבל על הטעלעפאן 800-713-8956].

וחיוב להכריז בפומבי שהוא ממזר, כמו שפסק המהרי"ל (הלכות מילה), וז"ל

וציווה הרב למשמש העיר להכריז אחר המילה בקול רם תדעו הכל

שילד הנימול הוא "ממזר", למען לא יתערב זרעו בזרעינו, עכ"ל,

והובא בדרכי משה (יו"ד סי' רס"ה), ונפסק כן להלכה ברמ"א (שם ס"ד),

בזה"ל: ומפרסמין בשעת מילתו שהוא "ממזר",

והחת"ם כתב (ליקוטים סי' מ"ט) ז"ל:

והבנים מצוה לפרסם שהם "ממזרים", ובניהם עד סוף העולם, עכ"ל.

 

הק' משה יעקב שמשון הלוי טייטלבוים    הק' בן ציון פנחס פריעדמאן

 

24.pdf
Adobe Acrobat document [19.6 KB]
900.pdf
Adobe Acrobat document [74.8 KB]
530.pdf
Adobe Acrobat document [93.8 KB]
330.pdf
Adobe Acrobat document [67.6 KB]
700.pdf
Adobe Acrobat document [133.4 KB]

 

 

בס"ד

 

די וועבזייטל ווערט געטוישט רעגלמעסיג

This site is being regularly updated

Please check back soon.