"בירור הלכה"

 

To download and view the file click the PDF link

1060.pdf
Adobe Acrobat document [3.5 MB]

 

 

בס"ד

 

די וועבזייטל ווערט געטוישט רעגלמעסיג

This site is being regularly updated

Please check back soon.