גילוי דעת נגד "סירוב" פסול – תוך כדי

"לכוף" ו"להטעות" על מתן "גט פסול"

בנידון דידן

To download and view the above file click the PDF link below

1065.pdf
Adobe Acrobat document [2.6 MB]

 

 

בס"ד

 

די וועבזייטל ווערט געטוישט רעגלמעסיג

This site is being regularly updated

Please check back soon.