פארשידענס - שונות

 

 

מכתב גלוי בפרשת "בלום האכהייזער ביקסענשפאן"

 

מאת ר' בן ציון פנחס פריעדמאן נ"י

 

To download and view the above files click the PDF link below

520.pdf
Adobe Acrobat document [235.9 KB]
znis.pdf
Adobe Acrobat document [21.6 KB]
Criminal Complaint.pdf
Adobe Acrobat document [827.5 KB]

 

 

בס"ד

 

די וועבזייטל ווערט געטוישט רעגלמעסיג

This site is being regularly updated

Please check back soon.